Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest :

Eggsland Kamila Buszta Rogaczewska | ul. Gdańska 58 | 83-200 Starogard Gdański|NIP 592-206-13-89 adres e-mail info@rezydencjalive.pl

Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy – sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  • prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, archiwizacji           

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków   przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celu ściągania należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celach marketingowych - przesyłania wiadomości drogą e-mailowa lub sms

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa

bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy,: firmy informatyczne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie lub firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani iż Eggsland Kamila Buszta Rogaczewska | ul. Gdańska 58 | 83-200 Starogard Gdański|NIP 592-206-13-89 jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adres

e-mail: info@rezydencjalive.pl